Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolnictwo wojskowe
 

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • niekarana sądownie;
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
  • posiadająca wiek co najmniej osiemnaście lat;
  • posiadająca wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia;

Osoby zainteresowane karierą wojskową składają wniosek o powołąnie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy do:
- rektora-komendanta uczelni wojskowej - w przypadku uibiegania się o przyjęcie na strudia I stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej oraz osoby będące cywilnymi studentami uczelni wojskowej,
- dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w pozostałych przypadkach.

Kandydaci kierowani są na badania lekarskie wojskowych komisji lekarskich w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia skłądają egzaminy wstępne. Zakres egzaminu określa Rozporządzenie MON z dnia 12.03.2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 


Podstawy prawne:

 


WYKAZ SZKÓŁ:

00-910 WARSZAWA ;Al. gen. A. Chruściela 103
 
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 GDYNIA; ul. inż. J. Śmidowicza 69

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
00-908 WARSZAWA; ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 DĘBLIN; ul. Dywizjonu 303 nr 12

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-147 WROCŁAW; ul. Czajkowskiego 109
 
60-628 POZNAŃ; ul. Wojska Polskiego 86

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
08-521 Dęblin; ul. Dywizjonu 303

SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ
76-271 USTKA; Lędowo 1 N

Centra szkolenia WL
60-630 POZNAŃ; ul. Wojska Polskiego 86/90
 
CENTRUM SZKOLENIA ARTYLERII I UZBROJENIA
87-106 TORUŃ; ul. Sobieskiego 36
 
05-131 ZEGRZE; ul. Juzistek 2

CENTRUM SZKOLENIA NA POTRZEBY SIŁ POKOJOWYCH
25-205 KIELCE; ul. Wojska Polskiego 300

OŚRODEK SZKOLENIA KOMANDOSÓW W JW. LUBLINIEC
42-700 LUBLINIEC; ul. Sobieskiego 35

Centra i ośrodki szkolenia SP

CENTRUM SZKOLENIA SIŁ POWIETRZNYCH
75-903 KOSZALIN 8; ul. Wojska Polskiego 66

OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO

08-521 DĘBLIN; ul. Dywizjonu 315

Centra i ośrodki szkolenia MW

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Wiceadmirała Józefa Unruga
76-271 USTKA 3
 
OŚRODEK SZKOLENIA NURKÓW I PŁETWONURKÓW WP
im. Komandora Stanisława Mielczarka
81-106 GDYNIA; ul. Śmidowicza 48