Strona Główna BIP Strona Główna
Profesjonalizacja SZ RP
 

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP to proces transformacji zasadniczych dziedzin funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, w tym modernizacja techniczna sprzętu, gwarantujący gotowość do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania misji wynikających z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych, na terenie kraju i poza jego granicami poprzez zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą zawodową i kontraktową – obejmujący dostosowanie stanu faktycznego do nowych wyzwań i zagrożeń oraz oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Celem procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w zakresie zarządzania zasobami osobowymi jest doskonalenie systemu uzupełnień gwarantującego osiągnięcie gotowości do wykonywania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania misji wynikających z zobowiązań sojuszniczych i umów międzynarodowych na terenie kraju i poza jego granicami.

Cel zamierza się osiągnąć głównie poprzez zastąpienie służby obowiązkowej, ochotniczą służbą wojskową (zawodową stałą i kontraktową ) uwzględniając aktualną sytuację demograficzną oraz oczekiwania społeczne.

Profesjonalizacja pozwoli na lepsze przygotowanie wojska do reagowania na aktualne i przewidywane zagrożenia militarne i niemilitarne. Doprowadzi też do zwiększenia liczby jednostek bojowych, wsparcia i zabezpieczenia o charakterze uniwersalnym, zdolnych do reagowania na zagrożenia kryzysowe przy jednoczesnej poprawie ich zdolności ekspedycyjnych tj. przerzutu i użycia poza granicami kraju w operacjach sojuszniczych i koalicyjnych.

Istota profesjonalizacji sprowadza się do „wypierania”, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przez ochotników powoływanych do służby kontraktowej. Zatem, w miarę rozwoju służby kontraktowej ulegać będzie zmniejszaniu liczba żołnierzy z tzw. obowiązku służby wojskowej. W rezultacie po obsadzeniu wszystkich stanowisk żołnierzami zawodowymi i kontraktowymi, obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa, pozostawałaby w przepisach prawa jako ewentualność działania pozwalającego uruchomić ponownie zasadniczą służbę wojskową przez Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.

Etapy wdrożenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP

 • etap I : do dnia 31 grudnia 2008 r. – ograniczenia liczby poborowych powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej;
 • etap II : do dnia 31 grudnia 2009 r. – przygotowanie zasobów osobowych na potrzeby zawodowej służby kontraktowej oraz zwolnienie do września 2009r. żołnierzy z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej;
 • etap III : do dnia 31 grudnia 2010 r. – oparcie zasadniczego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP o dobrowolne rodzaje czynnej służby wojskowej takie jak:
  • zawodowa służba wojskowa:
   • stała
   • kontraktowa
  • służba kandydacka;
  • okresowa służba wojskowa.