Strona Główna BIP Strona Główna
Korpus szeregowych zawodowych
 

Korpus szeregowych zawodowych został stworzony w celu uzawodowienia stanowisk, które do tej pory przeznaczone były dla osób powoływanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Swoim zasięgiem obejmie on wszystkie stanowiska młodszych specjalistów i kierowców zasadniczej służby wojskowej, wymagających długotrwałego i kosztownego szkolenia w centrach i ośrodkach szkolenia oraz część stanowisk dotychczas przewidzianych dla podoficerów zawodowych.

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy lub osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa (jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych) zainteresowana pełnieniem zawodowej służby wojskowej, zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wstępnie ustala czy spełnia ona warunki do powołania do służby w danym korpusie osobowym kadry zawodowej. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk służbowych w jednostkach wojskowych, pod względem wykorzystania na nich kandydata. Po wyrażeniu chęci pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym, wojskowy komendant uzupełnień kieruje kandydata do dowódcy jednostki wojskowej na rozmowę kwalifikacyjną. Dowódca jednostki po sprawdzeniu kwalifikacji osoby i jej zdolności fizycznych do pełnienia służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym, występuje do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia. Po uzyskaniu zgody dowódca jednostki wydaje zaświadczenie. Po uzyskaniu zaświadczenia zainteresowany składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, następuje powołanie osoby do zawodowej służby wojskowej oraz zawarcie kontraktu na pełnienie służby terminowej. W zawartym kontrakcie określa się okres rozpoczęcia i zakończenia pełnienia służby wojskowej. Kontrakt zawiera się na okres 2 lat. Istnieje możliwość zawarcia z żołnierzem kolejnych kontraktów terminowych.

Uposażenie i pozostałe należności pieniężne:

  • Uposażenie miesięczne - szeregowy: 2500 zł (brutto), starszy szeregowy: 2550 zł (brutto);
  • Dodatek za długoletnią służbę (po 3 latach - 3 %), do 15 roku służby wzrasta co 3 lata, o kolejne 3%, od 15 do 30 roku służby wzrasta co 5 lat, o kolejne 5 %. Maksymalna wysokość dodatku: 30 % za 30 lat służby;
  • Dodatkowe uposażenie roczne;
  • Przejazd raz w roku .

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym:
1) zasiłek na zagospodarowanie,
3) nagrody i zapomogi,
4) nagrody jubileuszowe,
5) należności za podróże i przeniesienia służbowe,
6) gratyfikacje urlopowe,
7) dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego,
8) należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa,
9) należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.