Strona Główna BIP Strona Główna
Rekonwersja
 
REKONWERSJA KADR

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych w zakresie przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:
· dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
· dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ);
·
 kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej (OAZ) w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu;
·
 dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE) w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu.

Terytorialny zasięg działania poszczególnych organów rekonwersji kadr pokrywa się ze strukturą organizacyjną instytucji wojskowych oraz granicami województw. Głównym organizatorem, koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, który realizuje je przy pomocy swojego Pełnomocnika – Specjalisty ds. Rekonwersji.

Nieetatowo pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień oraz powołani w jednostkach i instytucjach wojskowych nieetatowi pomocnicy ds. rekonwersji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, może korzystać z pomocy w zakresie:
· doradztwa zawodowego;
· przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu;
·
 pośrednictwa pracy (w tym zatrudnienia na stanowiskach związanych z obronnością kraju);
·
 praktyk zawodowych.

DORADZTWO ZAWODOWE

Przed planowanym terminem zwolnienia żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 z późn. zm.), dowódca jednostki wojskowej kieruje tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe w terminie ustalonym z żołnierzem i właściwym dyrektorem COAZ lub OAZ.

Żołnierz zawodowy może odmówić udziału w zajęciach grupowych, składając na tę okoliczność pisemne oświadczenie, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza.

Zajęcia grupowe realizowane są przez dyrektorów COAZ lub OAZ, właściwych ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej w której żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową, w wymiarze do trzech dni.

Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.


PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz w instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

W sprawach, o których mowa powyżej, żołnierzowi zawodowemu lub byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się do wysokości limitu, koszty za:
1) korzystanie z przekwalifikowania zawodowego lub przyuczenia do zawodu;
2) przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
3) noclegi w miejscu szkolenia;

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do dyrektora WBE.Wniosek, o którym mowa dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej dyrektora COAZ lub OAZ.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE.

Wniosek, ten właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego lub wojskowy komendant uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego dyrektora COAZ lub OAZ.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego oraz PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego;
2) formę pomocy rekonwersyjnej, z której chciałby skorzystać żołnierz zawodowy lub były żołnierz zawodowy, w tym pełną nazwę szkolenia i kierunek szkolenia;
3) instytucję organizującą szkolenie;
4) termin szkolenia;
5) koszt szkolenia;
6) uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej;
7) przewidywane koszty przejazdów i noclegów;
8) informacje dotyczące uzyskanej już pomocy rekonwersyjnej.


Do wniosku dołącza się:

1) decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
2) w przypadku żołnierza, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej w wyniku wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa - dodatkowo decyzja o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tego tytułu,
3) zaświadczenie z instytucji szkolącej o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w odbytych zajęciach (indywidualnych lub grupowych) z doradztwa zawodowego, jeśli były one realizowane,
5) zaświadczenie o ilości lat zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej udziela w formie decyzji, dyrektor właściwego WBE.


POŚREDNICTWO PRACY:

Organy wojskowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 784) – prowadzą dla byłych żołnierzy zawodowych pośrednictwo pracy.

Były żołnierz zawodowy ubiegający się o zatrudnienie składa do organu wojskowego, o którym mowa w § 15 w/w rozporządzenia, wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu, z tym że w przypadku stanowisk pracy związanych z obronnością kraju – wyłącznie do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Organ wojskowy, na wniosek byłego żołnierza zawodowego, przedstawia mu, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając potrzeby żołnierza i posiadane przez niego kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.

Organ wojskowy, w porozumieniu z innymi organami wojskowymi prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia byłemu żołnierzowi zawodowemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach wskazanych przez żołnierza, jeżeli brak jest ofert pracy w miejscu zamieszkania.


PRAKTYKI ZAWODOWE:

Żołnierz zawodowy może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.

Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz noclegów w miejscu odbywania praktyki według zasad i limitów określonych w/w cytowanym rozporządzeniu.


ZASADY FINANSOWANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ


§ 11. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę, o której mowa w § 9, dyrektor WBE pokrywa koszty szkolenia przez:
1) przekazanie należności za szkolenie żołnierza na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;
2) wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie – po przedstawieniu przez żołnierza oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Koszty przekwalifikowania lub przyuczenia do zawodu pokrywa sie w wysokości:
1) dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej przed 25.06.2010 r. - 150% najnijszego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym,
2) dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. - 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
3) przejazdy – dwadzieścia przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem;
4) noclegi – trzydzieści noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Pokrycia kosztów dokonuje się na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów.

W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących ulg.

Pokrycia kosztów dokonuje:
1) dla żołnierza zawodowego – właściwy dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową;
2) dla byłego żołnierza zawodowego – właściwy terytorialnie dyrektor WBE.

 

Wnioski, zaświadczenia do pobrania dostępne są na stronie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej: http://www.oazszczecin.wp.mil.pl/pl/15.html

 

OŚRODEK AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SZCZECINIE
Adres Ośrodka:
70 - 240 Szczecin, ul. Narutowicza 17b

Adres do korespondencji:

70 - 240 Szczecin, ul. Narutowicza 10a

Adres internetowy:
www.oazszczecin.wp.mil.pl

Adres e-mail:

oazszczecin@wp.pl


Telefony kontaktowe:
261 452 378, 261 452 379
fax.
261 452 376

 

WYKAZ
POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY Z TERENU ADMINISTROWANEGO
PRZEZ WKU W STARGARDZIE

Lp. Miejscowość Adres Telefon Fax Witryna Adres e-mail
1
Choszczno 73-200,
Dąbrowszczaków 13a

Centrala:
(95) 7657091
Sekretariat:
(95) 7657091

(95)
7657752
www.pupchoszczno.pl szch@praca.gov.pl
2
Myślibórz 74-300,
Spokojna 22

Centrala:
(95) 7472871 lub 72

(95)
7472578
www.pup.powiatmysliborski.pl

szmy@praca.gov.pl

3
Pyrzyce 74-200,
Dworcowa 23

Centrala:
(91) 5700132
Sekretariat:
(91) 5700790

(91)
5701066
 www.puppyrzyce.pl

szpy@praca.gov.pl

4
Stargard 73-110,
Pierwszej Brygady 35

Centrala:
(91) 5784014
Sekretariat:
(91) 5784014

(91)
5780537
www.pupstargard.pl

szst@praca.gov.pl

                                       Filie Powiatowych Urzędów Pracy
1
Barlinek 74-320,
Lipowa 3

Centrala:
(95) 7461788

-  - szmyba@praca.gov.pl
2
Dębno 74-400,
Droga Zielona 1

Centrala:
(95) 7603498

 -  - szmyde@praca.gov.pl
3
Lipiany 74-240,
Plac Wolności 1

Centrala:
(91) 5641069

 -  -  -