Strona Główna BIP Strona Główna
Przepisy ogólne
 

- ALGORYTM POSTĘPOWANIA-


Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • korpus oficerów zawodowych,
 • korpus podoficerów zawodowych,
 • korpus szeregowych zawodowych.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie. Od kandydatów na żołnierza zawodowego wymagane są następujące cechy osobowości, predysponujące cechy osobowości, predysponujące do tego zawodu:

 • odwaga,
 • uczciwość,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • inicjatywa,
 • wymagalność,
 • lojalność,
 • kultura osobista,
 • opanowanie,

Procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej:

 • Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej składa ankietę osobową do zawodowej służby wojskowej w kancelarii WKU.
 • Żołnierz rezerwy zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres jego zamieszkania, który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej i ustala z dowódcą jednostki wojskowej termin kwalifikacji dla kandydata.
 • Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w kancelarii WKU, po otrzymaniu zaświadczenia z Jednostki Wojskowej, wraz z:
  • życiorysem,
  • odpisem skróconym aktu urodzenia (jeśli kandydat jest po ślubie przedstawia się również odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci) – oryginał,
  • odpisem lub kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia – oryginał do wglądu,
  • zaświadczeniem  organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe,
  • kserokopią uwierzytelnioną dowodu osobistego – oryginał do wglądu,
  • informacją o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
  • innymi uwierzytelnionymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. 
 • Wojskowy komendant uzupełnień kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 • Po spełnieniu wszystkich wymogów i podpisaniu kontraktu WKU kieruje żołnierza do pełnienia służby w jednostce wojskowej.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany:

 • żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

W korpusie podoficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej można powołać:

 • podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią i stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

 

W korpusie oficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej można powołać:

 • oficera rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.