Strona Główna BIP Strona Główna
NSR w pytaniach i odpowiedziach
 

Cel powołania Narodowych Sił Rezerwowych

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, pełniący służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach:

 • uzasadnionych potrzebami obrony państwa;
 • potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:- zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;- działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;- akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;- oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Ponadto żołnierze NSR służą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach poza granicami kraju.

 

Podstawowe definicje 

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową, posiada określony stopień wojskowy oraz została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej albo po odbyciu zajęć wojskowych w czasie trwania studiów, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi wojskowemu.

Przydział kryzysowy jest decyzją administracyjną organu administracji publicznej, którym jest wojskowy komendant uzupełnień, wyrażoną za pomocą karty przydziału kryzysowego. Przydziały kryzysowe mogą być nadawane w czasie pokoju, na stanowiska służbowe, które są określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Czas trwania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR:

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR można podpisać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego przedłużenia, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.

Kto może być żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych:

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie:
  -
  co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;
  -
  co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;
  -
  co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

  Warunków wykształcenia przewidzianego dla stanowisk przeznaczonych dla danego korpusu nie stosuje się do żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy.
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne
  w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:

 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa. 

Rodzaje czynnej służby wojskowej pełnionej przez żołnierzy NSR:

W ramach NSR żołnierze rezerwy odbywają:

  1. ćwiczenia wojskowe;
  2. okresową służbę wojskową.


Ćwiczenia wojskowe
żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe (NSR):
odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne - trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Ćwiczenia rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów - przygotowania do okresowej służby wojskowej.

Dni, w których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala - w formie zbiorowego wykazu - dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe. Wykaz sporządza się nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia i zapoznaje się
z nim żołnierzy rezerwy, a wyciąg z tych wykazów przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe. Wykaz można zmieniać tylko za zgodą żołnierza rezerwy.

Wyciąg z wykazu dołącza się do karty powołania.

Ponadto mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni). Również na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni) , jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte we wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę na taki wyjazd !!!!

Czas trwania okresowej służby wojskowej

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 

BODŹCE MOTYWACYJNE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY Z TYTUŁU WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W RAMACH NSR:

Katalog uprawnień i zachęt dla żołnierzy NSR:

 Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej (z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej);
 • skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • prawo do wyróżnień i nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

  Świadczenia w czasie czynnej służby:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

  Świadczenia zdrowotne:

 • żołnierzom NSR w czasie czynnej służby wojskowej będzie zapewniona opieka medyczna  i  stomatologiczna  oraz  zaopatrzenie  w  produkty  lecznicze  i  świadczenia zdrowotne;
 • bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne – w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

  Inne uprawnienia:

 • prawo do wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze, na zasadach określonych ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.);
 • prawo do używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • prawo do korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych;
 • prawo do oznak i odznak przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

  W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • gwarancje  stabilności  zawodowej  (urlopowanie  na  czas  szkolenia  i  służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • dla byłych żołnierzy zawodowych bez pełnej wysługi emerytalnej - wzrost  wymiaru  czasu  służby  zaliczanej  do  emerytury  wojskowej  poprzez doliczenie czasu pełnienia służby wojskowej w danym roku:
 • opłacanie  składek  z  tytułu  ubezpieczenia  społecznego  w  okresie  pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej - przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem.

Świadczenia przysługujące pracodawcy zatrudniającemu żołnierza NSR

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłacane jest na udokumentowany wniosek pracodawcy.

Podpisany wniosek, pracodawca przesyła szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy, nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej - nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby.

Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i przekazuje w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy.

Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Służba kobiet w ramach NSR

Kobiety mogą przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. Decydują kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych.

Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. 

W przypadku kobiet, które nie odbywały służby wojskowej konieczne jest wcześniejsze stawienie się w trybie ochotniczym do kwalifikacji wojskowej i pełnienie służby przygotowawczej.

 ALGORYTM ZAWIERANIA KONTRAKTU NA WYKONYWANIAE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NSR PRZEZ ŻOŁNIERZA REZERWY

 • Złożenie przez żołnierza rezerwy wniosku bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące osoby składającej wniosek o zawarcie kontraktu. Wniosek powinien być uzasadniony i umotywowany.
  >> wniosek o zawarcie kontraktu do NSR <<


  Do wniosku należy dołączyć:
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;
  • w przypadku posiadania uwierzytelnioną kopię lub okazanie orginału posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
  • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach.
 • Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:
  • sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;
  • umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
  • sprawdza czy spełnione są przez niego warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;
  • kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej, w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
  • występuje, w razie takiej potrzeby, o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  • po zakończeniu powyższych czynności, przesyła jego wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje go do dowódcy jednostki wojskowej, w której są wolne stanowiska służbowe, określone w etacie jednostki wojskowej i odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy,
   w terminie ustalonym z tym dowódcą.
   , po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej, przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian ze sprawności fizycznej oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w tym może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej.
 • Dowódca jednostki wojskowej, po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej, przeprowadza żołnierzowi rezerwy sprawdzian ze sprawności fizycznej oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w tym może przeprowadzić dodatkowo egzaminy sprawdzające poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego, w szczególności w zakresie znajomości budowy i obsługi sprzętu specjalistycznego wymaganej na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej.
 • Dowódca jednostki wojskowej po zaakceptowaniu kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:
  • określa dla niego stanowisko służbowe;
  • przeprowadza, w razie takiej potrzeby, postępowanie sprawdzające zwykłe w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  • ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
  • podpisuje z nim kontrakt. składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia żołnierza rezerwy o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
 • W przypadku niezaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy, dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia żołnierza rezerwy o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
 • Dowódca jednostki wojskowej, po zawarciu kontraktu z żołnierzem rezerwy przekazuje egzemplarz tego kontraktu temu żołnierzowi oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień - wraz z uwierzytelnioną kopią wniosku i akt sprawy. 

 

 Podstawy prawne:

Licznik odwiedzin

Darmowe liczniki