Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

- ALGORYTM POSTĘPOWANIA-


Uwaga !!!

Osoby zainteresowane odbyciem służby przygotowawczej informujemy o kontynuacji naboru kandydatów w 2018 roku. Ponadto informujemy, że osoby zainteresowane w przyszłości zawodową służbą wojskową, które odbędą służbę przygotowawczą oraz będą wykonywać obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, po podpisaniu stosownego kontraktu oraz odbyciu ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, będą traktowane priorytetowo przy naborze do służby zawodowej.

Terminy szkoleń:

1. szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów realizowane będzie w WSO WLąd we Wrocławiu, WSO SP w Dęblinie oraz WAT w Warszawie:

 • Turnusod dnia 8 stycznia do dnia 6 lipca 2018 r.;

2. szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów realizowane będzie w szkołach podoficerskich:

 • I Turnusod dnia 1 lutego do dnia 29 czerwca 2018 r.;
 • II Turnusod dnia 3 lipca do dnia 30 listopada 2018 r.;

3. szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych realizowane będzie w centrach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych:

 • I Turnus – od dnia 8 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.;
 • II Turnus – od dnia 7 maja do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
 • III Turnusod dnia 4 września do dnia 21 grudnia 2018 r.;


Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (art. 55 ust. 1 pkt 2).
Służba ta jest formą przygotowania wojskowego osób zgłaszających chęć służby w NSR. Inaczej, służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.


Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek osiemnastu lat i wykształcenie:
1) wyższe, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.


Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.


Służba przygotowawcza może być pełniona w kilku okresach przez studentów uczelni wyższych, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Szczegółowe warunki, terminy powoływania do służby przygotowawczej, w tym wzór wniosku i dokumenty składane o powołanie do tej służby oraz przypadki i terminy zwalniania z tej służby, przebieg służby przygotowawczej i czas trwania kształcenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej.
Aby służba przygotowawcza nie kolidowała z tokiem studiów, służba ta realizowana będzie w dwóch okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych, po zakończeniu dwóch kolejno następujących po sobie latach studiów.

Szkolenie prowadzone jest na potrzeby korpusu podoficerów i obejmuje:
1) w pierwszym okresie szkolenie podstawowe trwające do trzech miesięcy, przeprowadzane w terminie lipiec - wrzesień,
2) w drugim okresie szkolenie specjalistyczne trwające do dwóch miesięcy,
realizowane w terminie lipiec - sierpień.
Powołanie do służby przygotowawczej może nastąpić jeśli, czas trwania studiów warunkuje ukończenie tej służby.


Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;
podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;
szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

PRAWA ŻOŁNIERZY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
Art 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430)
Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ OBEJMUJE:

1) ANALIZĘ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ORAZ DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJI WOJSKOWEJ / wynik badań psychologicznych/.
2) ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem dziennym wojskowego komendanta uzupełnień Komisja Rekrutacyjna.


Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:

a)    Wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw (m.in. ocena z wychowania fizycznego) i innych dokumentów,
b)    Wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
c)    Potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej.

Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający:

a)    predyspozycje do kształcenia na potrzeby określonego korpusu,
b)    motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków  
        w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Dodatkowo informujemy, że pomimo wprowadzonych w 2013 roku ułatwień związanych
z rekrutacją do służby przygotowawczej, wojsko jest szczególnie zainteresowane ochotnikami, którzy posiadają określone kwalifikacje.

Zgodnie z rozporządzeniem MON z 15 maja 2015 r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku preferowani są przede wszystkim:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
 • operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurkowie;
 • płetwonurkowie;
 • skoczkowie spadochronowi;
 • ratownicy medyczni lub sanitariusze ;
 • kucharze


Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Druk wniosku o powołanie do służby przygotowawczej
   


Informacje dotyczące służby przygotowawczej
uzyskać można w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Stargardzie:
osobiście w pokoju nr 210 lub telefoniecznie
261 451 517

Licznik odwiedzin

Darmowe liczniki