Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja w 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 ROKU

Termin i miejsce działalności Powiatowych Komisji Lekarskich*

 

Powiat

Termin

Miejsce

Stargard

od 10 lutego do 17 marca

od godz. 8.00 do 15.00

Szpital Powiatowy 
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27

Choszczno

od 23 marca do 7 kwietnia

od godz. 8.00 do 15.00

Dom Kultury w Choszcznie

ul. Bohaterów Warszawy 17

Myślibórz

od 11 kwietnia do 26 kwietnia

od godz. 8.00 do 15.00

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu
ul. Północna 15

Pyrzyce

od 30 stycznia do 9 lutego

od godz. 8.00 do 15.00

Starostwo Powiatowe

w Pyrzycach

ul. Lipiańska 4

* Dokładne lokalizacje i terminy działalności powiatowych komisji lekarskich zostaną udostępnione po ukazaniu się stosownego zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

 


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

 

(Dz.U. 2016 poz. 1657)

 


Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

1) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej;
2) czas trwania kwalifikacji wojskowej;
3) roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. 1. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 13 stycznia 2017 r.

2. Czas trwania kwalifikacji wojskowej, o której mowa w ust. 1, ustala się na okres od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r.

§ 3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1996–1997, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

 


OSOBA STAWAJĄCA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:

 

  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

        a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający
na ustalenie tożsamości,

        b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia
się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie
się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;

    powiatowej komisji lekarskiej 

dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

    wojskowemu komendantowi uzupełnień:

        a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

        b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

        c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku
wprowadzenia takiego obowiązku.