Strona Główna BIP Strona Główna
Przepisy ogólne
 

Kwalifikacja wojskowa obejmuje czynności mające na celu przede wszystkim ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej i ujęcie ich w ewidencji wojskowej. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Kwalifikacje wojskową zarządzają ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, natomiast przeprowadzają go wojewodowie, przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast). W tym celu powoływane są powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat oraz mężczyźni do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, którzy dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej.

 

Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety (19 - 24 lat) posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojsjkowej, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo są studentkami lub absolwentami szkół wyższych.

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej polega na zgłoszeniu się osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej w określonym terminie przed powiatową komisją lekarską. Do kwalifikacji wojskowej wzywają wojewodowie - za pomocą obwieszczeń (nie później niż na czternaście dni przed jego rozpoczęciem), a także wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - za pomocą wezwań imiennych, które powinny być dostarczone zainteresowanym co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Brak wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, który nie stawał do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu określonym w obwieszczeniu.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia powiatowej komisji lekarskiej:

 • dowód osobisty;
 • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3X4 cm (bez nakrycia głowy);
 • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki:
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień - nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Na czas trwania kwalifikacji wojskowej w celu ustalenia zdolności osób podlegających kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej, wojewodowie powołują powiatowe
i wojewódzkie komisje lekarskie. Wojewódzkie komisje lekarskie sprawują nadzór nad działalnością powiatowych komisji lekarskich. Powiatowe komisje lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej do jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, które oznaczają odpowiednio:

 • kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
 • kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W czasie kwalifikacji wojskowej wykonywane są następujące czynności:

 

 • sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegającycg stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
 • założenie ewidencji wojskowej,
 • wydanie wojskowych dokumentów osobistych,
 • przeniesieniem osób podlegającycg stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy
  (nie dotyczy osób, które otrzymały kategorie zdolności "B")
  i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.