Strona Główna BIP Strona Główna
Okresowa służba wojskowa
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.


 

PEŁNIENIE OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

  • Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe oraz pozostali żołnierze rezerwy, którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.
  • Żołnierze rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy, mogą ochotniczo zgłaszać się do pełnienia okresowej służby wojskowej na stanowiskach niezwiązanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
   W takim przypadku wniosek o powołanie do tej służby również składają do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
  • Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych.
  • Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową wyznacza się na stanowiska służbowe lub funkcje wojskowe określone w etacie jednostki wojskowej.
  • Żołnierza rezerwy pełniącego okresową służbę wojskową można przenosić do innej jednostki wojskowej, delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostki wojskowe, w tym o charakterze reprezentacyjnym.

·         W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany
do pełnienia tej służby poza granicami państwa. Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, o którym mowa
w art. 59b ust. 5 pkt 9, stanowi jednocześnie pisemną zgodę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

  • Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy.
  • Czas trwania okresowej służby wojskowej może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez dowódcę jednostki wojskowej (w trakcie pełnienia tej służby) lub wojskowego komendanta uzupełnień (przed powołaniem do jej pełnienia).
  • W roku kalendarzowym, w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem ćwiczeń prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
  • Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 


WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:
 
261 451 516 LUB O PRZYBYCIE DO WKU (POKÓJ NR 209).

 

do pobrania