Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy
 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie prowadzi nabór ochotników
na szkolenie kursowe kadry rezerwy w 2018 roku.

Kursy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych. Do ich odbycia kieruje się żołnierzy rezerwy, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich
i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy obejmują:

 • szkolenie teoretyczne;
 • szkolenie praktyczne;
 • sprawdzian ze szkolenia fizycznego;
 • egzamin końcowy.

 

 
WARUNKI I WYMAGANIA NABORU NA KURSY OFICERSKIE:


Na kursy oficerskie można powoływać:

 • żołnierzy rezerwy posiadających wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnymze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni w korpusach osobowych: medycznym, żandarmerii wojskowej, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterstwa;
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

WARUNKI I WYMAGANIA NA KURSY PODOFICERSKIE:

 
Na kursy podoficerskie można powoływać szeregowych i starszych szeregowych rezerwy, jeżeli:

 • odbyli zawodową służbę wojskową, zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub inne formy czynnej służby wojskowej;
 • w korpusach osobowych medycznym oraz żandarmerii wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • są zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej oraz ich wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat;
 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.


Uwaga: Złożenie wniosku o powołanie na kurs nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później
niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku zgłoszonych przez kandydata uwag lub wzbudzenia wątpliwości co do jego stanu zdrowia, bądź możliwości odbywania zajęć ze szkolenia fizycznego, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje decyzję, w kwestii ewentualnego skierowania kandydata do wojskowej komisji lekarskiej celem stwierdzenia jego obecnej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

 

 

Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć ►wniosek
do Wojskowego Komendanta Uzupełnień
.

 


Wszystkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Stargardzie
pokój nr 118, telefon
261 451 522