Strona Główna BIP Strona Główna
Wojskowy obowiązek meldunkowy
 

WOJSKOWEMU OBOWIĄZKU MELDUNKOWEMU PODLEGAJĄ:

 • osoby podlegające obowiązkowi czynnej słuzby wojskowej,
 • osoby posiadające nadany przydział mobilizacyjny, przydział kryzysowy lub pracowniczy przydział mobilizacyjny.

WOJSKOWY OBOWIĄZEK MELDUNKOWY OBEJMUJE:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 • zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesiecy i powrotu z tego wyjazdu,
 • wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 • zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska,
 • zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia,
 • zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt. 6, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

WOJSKOWEMU OBOWIĄZKU MELDUNKOWEMU NIE PODLEGAJĄ:

 • osoby, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby,
 • kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
 • kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
 • kobiety sprawujące opiekę nad:
  • dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
  • osobami obłożnie chorymi,
  • osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

OSOBY OBJĘTE WOJSKOWYM OBOWIĄZKIEM MELDUNKOWYM ZGŁASZAJĄ:

 • wójtom lub burmistrzom (prezy¬dentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewi¬dencji ludności i dowodach osobistych, dane o:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (w dniu zameldowania),
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące (w dniu wymeldowania),
  • zgłoszeniu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu (w dniu wyjazdu, ale w ciągu czterech dni od dnia powrotu),
  • zgłoszeniu przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany - dane o:
  • zmianie imienia lub nazwiska,
  • podwyższeniu lub zdobyciu dodatkowego wykształcenia,
  • uzyskaniu kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem.

Podstawa prawna: